طعم شیرین توانستن را به کشور چشاند

  • 1400/10/21 - 16:46
  • تعداد بازدید: 325
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

طعم شیرین توانستن را به کشور چشاند

مهمان پایگاه اطلاع‌رسانی شهید ستاری فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرتیپ موسوی است.

* چه ویژگی‌هایی در نگاه، عمل و شخصیت شــهید ســتاری او را از منظر حضرتعالی ماندگار و برجسته کرده است؟

شهید ســتاری از نظر شــخصیتی خود ساخته و ســختی دیده بود و با آســایش و نازپروردگی نســبتی نداشــت. او، درد جامعه فقیر، پابرهنه و تحت ســتم را می دانســت. اهل پرسش، تفکر و تأمــل، فهمیدن، یادگیــری و عبرت آموز بود، خدا بــاور، معاد باور و اهل حالل و حرام و رعایت حقوق دیگران، با ســعه صدر، وفادار و متعهد به خانواده و مردم، مثبت اندیش، امید آفرین شجاع و نســتوه و پرهیزگار و خســتگی ناپذیر، منظم و با  اخلــاق و برخوردار از توان ارتبــاط گیری: نفوذ کلام، صداقت و درایــت، خیلی جدی و پیگیر، مدیر و کاردان بودند. شــهید ســتاری را شــخصی با ســواد و دلسوز می‌شناســم که با وجود ویژگی‌های برجسته برای همکاران نقشــی الگویی داشــتند.

این شــهید بزرگوار، سیاست و قدرت را می شناخت، دوست و دشمن را تشخیص می داد لیکن سیاست بازی و سیاسی کاری نداشت، اهل غلو، نمایش و دیده شــدن نبود، در مدیریت با شناخت استعدادها و شایسته ساالری، حمایت و توانمندسازی نیروی انسانی، شــناخت امکانات و ظرفیت ها با تعقل و کار مضاعف و بدون توقع مدیریت میکرد. ســکان فرماندهی نیروی هوایی در طول تاریخ تشــکیل این نیرو بجز بر مــواردی نادر ، همواره به خلبانان واگذار می شــد ، اما اطالعات پروازی، دانش و تخصصی ایشان در حدی بود که خلبانان، که تمامی پرســنل نهاجا در مقابل فرمان ایشان سر به اطاعت فرود می آوردند. ایشــان ضمن قاطعیــت در فرماندهی از خلق و خــوی زیبایی برخوردار بــود و با رفتار منطقی و عادالنــه خود بر قلب همکاران فرماندهی کرده و ایــن ویژگی ها او را به عنوان فرماندهی توانمند و برجسته در تاریخ کشور بدل ساخت. 

* آیا می توان دیدگاه هــا و فعالیت های ایشــان را به عنوان الگویــی برای جامعه امروز معرفی کرد؟

انســانهای بزرگی که با تاســی به خدای متعال و الگوگیری از بهترین الگو یعنی پیامبر اکرم )ص( زندگی خــود را طی می کنند و با رفتار، منطق و عمل صالح خود در جامعه ارزشهای انسانی و الهی را ترویج می کنند، می توانند الگو محسوب شوند؛ وقتی شــهید ستاری را به عنوان الگو معرفی می کنیم یعنی می توان شبیه به او رفتار کرد. البته برای کســانی که بــه خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار باد می کننده اگر می خواهید پیامبر الگوی شما باشــد باید سه ویژگی داشته باشید. اول این که امیدش به خدا باشد و این خدا باوری در همه حاالت و ســکنات شهید ستاری وجود داشته اســت. او در حرف زدن، کار کردن، ارشــاد و نصیحت و حتی انتصابات با امید به خدا و خــدا باوری عمل کرده اســت. بــه عنوان یک پدر خــدا باوری را در تربیت فرزندان و ســلوک خانوادگی نشان داده است. دوم، اعتقاد به معاد و قیامت اســت و این مهم در اندیشــه و باور شهید و تربیت او هویدا بوده است. ســومین ویژگی پیامبر برای امت این بود که ذکر خــدا را فراوان بگوید و ایــن مهم بر زبان و وجود شــهید جاری بود و تجلی نــور حاصل از ذکر در رفتار و عمل صالح شــهید و معامله وی با خداوند متعال برجسته است. شهید ســتاری، گام در مســیر صحیح و جهت درســت زندگی کردن، ایمان به راه رستگاری و برگزیدن سبک زندگی جهادی داشت و توانست گام های بزرگی در شــرافت سربازی و فرماندهی جهادی برداشــته و در این طریق بیشتاز و ممتاز باشــند لذا با افتخار و اطمینان می تواند به عنوان الگویی خانه معرفی شود

* اما برای ترویج شــناخت ویژگیهای این شخصیت چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

ایجاد ساختار و سلسله رویدادها، تولید محتواها و اقدامــات پژوهشــی و ترویجی با مشــارکت اساتید و دانشــجویان در دانشگاه های نظامی،  هدفگذاری، داشــتن برنامه و مدلی مشخص بــرای ترویج شــخصیت و رفتار شــهید، ایده پردازی مرتبط با هویت ایشان با درک نیازهای مخاطبین و تحلیل روانشــناختی جامعه هدف، تا بفهمیم چه ویژگی های شــخصیتی را از الگو انتظار دارند. برای ترویج و شــناخت این شــخصیت بزرگ می توان به تدوین و انتشــار کتابی جامع به نام شــهید ستاری ، شامل سخنرانی ها ، اطالعات و خاطرات دریافتی از شــهید بزرگوار و از کسانی که از نزدیک با ایشــان کار مــی کردند ، اقدام و هم چنین از نقطــه نظرات فرماندهان هم عصر ایشــان در سلســله مراتب پایین تر و باالتر در خصوص نحوه مدیریت و فرماندهی ایشان بهره برداری کرد.

  • گروه خبری : برگزیده ها,اسلایدر,زندگی نامه
  • کد خبر : 732
کلمات کلیدی
مدیر محتوا
خبرنگار

مدیر محتوا

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید