به یاد آن‌روزها...

به یاد آن‌روزها...

منصور از آغاز راه، عزم رسیدن داشت و این عزم را در گفته‌هایش، کردارش و باورهایش می‌شد جست. در این کلیپ چند دقیقه‌ای را با او هستیم.

دانلود فیلم