مقالات شهید ستاری چاپ شده در مجله ماشین


تیمسارسرلشکرشهید ستاری سالها با اسم مستعار مهندس علی امامی و امضای « م . س » و ... مقالاتی را به مجلات ماشین ارائه می داد که آخرین مقاله این شهید بزرگوار در سال 73 پس از شهادتش در آن مجله منتشر شد.

 

 

پایگاه شهید ستاری مقالات فوق الذکر را به ترتیب جهت استحضار مخاطبین منتشر خواهد کرد