سفیر آسمان
سفیر آسمان

 با این که خستگی ناپذیر بود، اما می دانست برای اینجا نیست. آنجا که باید بایستد، جای دیگری است. به همین خاطر بود که برخلاف بسیاری از آدم ها، وقتی دلش می گرفت، سرش را پایین نمی انداخت، بالا می گرفت؛ سمت آسمان. سرلشگر شهید منصور ستاری از آسمان نیرو می گرفت و به دیگران توان می داد؛ توان ایستادن و ساختن و آباد کردن. تصاویری از تلاش های معمول روز و شبانه شهید ستاری را در گزارش حاضر می بینید. 

11   عکس
۱۳۹۷/۳/۱۴ 6:04 صبح
1    2